Elaborat zaštite na radu I.

U postupku za donošenje građevinske dozvole za građevine namijenjene za rad, investitor je obvezan uz glavni projekt priložiti elaborat zaštite na radu koji obu­hvaća i razrađuje načine primjene pravila zaštite na radu na građevini.

Kod izrade elaborata zaštite na radu, propisani su sljedeći sadržaji:

 • naziv, namjena i lokacija projektirane građevine
 • naziv i adresa investitora, te naziv i adresa projektantskog ureda
 • popis projekata i imena projektanata koji su sudjelovali u izradi glavnog projekta
 • isprava investitora o imenovanju koordinatora
 • opis građevine i tehnoloških procesa koji će se u njoj obavljati
 • primijenjene propise zaštite na radu koji se odnose na lokaciju građevine, odstranjivanje štetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoćne pro­storije i dr.
 • predvidiv broj radnika prema spolu
 • općenite opasnosti, štetnosti i uvjete rada u građevini sa odgovarajućim brojčanim vrijednostima (primjerice: siguran način kretanja i obavljanja poslova na vanjskim i unutarnjim putovima; veličina, visina, provjetravanje, zagrijavanje, hlađenje, prirodna i umjetna osvijetljenost radnih i pomoćnih prostorija i prostora; zaštita od klimatskih i meteoroloških uvjeta; vrsta i kapacitet prostorija za presvlačenje i osobnu higijenu radnika; opskrblje­nost pitkom i sanitarnom vodom; sigurni pristupi na krovove, platforme i slično u svrhu rukovanja, nadzora i održavanja; zaštita od udara groma i električne struje; zaštita od požara i eksplozija; zaštita od pristupa neovlaštenih osoba; odstranjivanje štetnih tvari i otpada)
 • radni postupci koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu, posebno u svezi održavanja građevine
 • opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada (visoke i niske temperatu­re, toplinska i svjetlosna zračenja, ionizirajuća i neionizirajuća zračenja, ultrazvuk i magnetska polja, buka i vibracije, pare i prašine, biološke i kemijske štetnosti i druge), te opis projektiranih rješenja za njihovo otkla­njanje sa pojedinim vrijednostima projektiranih parametara
 • ergonomska prilagodba mjesta rada, za mjesta rada na kojima se predvi­đa rad osobe s invaliditetom
 • tehnička rješenja koja omogućavaju osobi s invaliditetom pristup građevini sukladno posebnom propisu
 • popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike;
 • popis odredbi propisa u području zaštite na radu koji su primijenjeni u glavnom projektu

Zakonom nije izravno propisano tko izrađuje elaborat zaštite na radu. Može ga izraditi koordinator I, projektantsko društvo ili glavni projektant. Idelno bi bilo da svaki od projektanata u svojim (različitim) tehničkim područjima, izradi dio elaborata a da se potom pristupi usklađivanju i izradi cjelovitog elaborata. Dobro obavljeno usklađivanje projekta i dobro izrađen elaborat zaštite na radu ima za cilj sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom prilikom uporabe same građevine. Korisnik građevine je obvezan čuvati projektnu doku­mentaciju i elaborat zaštite na radu, sukladno odredbama članka 74. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09).