Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

U članku 27. i 28. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03,  86/08, 116/08 i 75/09) stoji kako poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji nisu prethodno osposobljeni, te kako je poslodavac dužan iste osposobiti za rad na siguran način i dati im sve potrebne informacije i upute vezane za pojedino radno mjesto.

Izvadak iz Zakona (članak 27.)…

(1) Poslodavac je dužan radnika prije početka rada, obavjestitit o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način.

(2) Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni.

(3) Radnicima dok još nisu osposobljeni za rad na siguran način, poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način, ali ne duže od 30 dana.

Izvadak iz Zakona (članak 28.)…

(1) Poslodavac je dužan osposobiti radnika za rad na siguran način i dati mu informacije i upute vezane uz njegovo mjesto rada i poslove:

  • prije početka rada
  • kod promjena u procesu rada
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  • kod uvođenja nove tehnologije
  • kod upućivanja radnika na novi posao

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, osposobljavanje se mora provesti uzimajući u obzir osobito nove ili izmjenjene opasnosti i štetnosti kojima bi radnik mogao biti izložen, te ga je po potrebi dužan i periodički ponavljati.

(3)  Ocjena praktične osposobljenosti, provodi se na mjestu rada.

(4) Zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti radnika za rad na siguran način na pojedinom mjestu rada sastavljaju i potpisuju neposredni ovlaštenik osposobljavanog radnika, radnik i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje.

(5) Poslodavac može utvrditi obvezu povremene provjere znanja iz zaštite na radu za radnike koji su raspoređeni na poslove s posebnim uvjetima rada ili na poslove na kojima učestalo dolazi do ozljeda na radu.

(6) Obvezu iz prethodnog stavka može narediti inspektor rada te biti nazočan takvoj provjeri znanja, ako opravdano pretpostavi da je za određene poslove nužna povremena provjera.

(7) Poslodavac je dužan osposobljavanje radnika iz stavka 1. ovog članka, provesti tijekom radnog vremena na svoj trošak.

U slučaju nepoštivanja propisanih obveza, prema članku 108., trenutnog Zakona o zaštiti na radu, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10 000 do 40 000 kn poslodavac, te odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 5 000 do 10 000 kn.