Uvjeti pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove ZNR

PRAVILNIK O UVJETIMA POD KOJIMA PRAVNE OSOBE MOGU OBAVLJATI POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Ovim Pravilnikom (NN br. 114/02, NN br. 126/03) utvrđuju se kadrovski i tehnički uvjeti pod kojima se ustanovama odnosno trgovačkim društvima registriranim za obavljanje poslova zaštite na radu može izdati ovlaštenje  za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, nadležna tijela u postupku izdavanja i prestanka ovlaštenja, te način vođenja evidencije izdanih ovlaštenja.

VRSTE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Poslovi zaštite na radu za obavljanje kojih se može izdati ovlaštenje su:

 • izrada procjene opasnosti
 • osposobljavanje za rad na siguran način
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu

KADROVSKI I TEHNIČKI UVJETI

Pravne osobe poslove zaštite na radu mogu obavljati na temelju ovlaštenja ako ispunjavaju kadrovske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom. Za obavljanje poslova izrade procjene opasnosti pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme,  s  najmanje polovicom  radnog vremena. Od stručnjaka najmanje dva stručnjaka moraju biti različitog tehničkog smjera a treći smjera zaštite na radu, odnosno drugog tehničkog smjera. najmanje dva stručnjaka moraju biti različitog tehničkog smjera a treći smjera zaštite na radu, odnosno drugog tehničkog smjera. Stručnjaci moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu.

Za obavljanje poslova osposobljavanja radnika za rad na siguran način pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme, s najmanje polovicom  radnog vremena. Od stručnjaka najmanje dva stručnjaka moraju biti različitog tehničkog smjera a treći smjera zaštite na radu, odnosno drugog tehničkog smjera. Stručnjaci moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu i osnovna andragoška znanja.

Za obavljanje poslova ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme različitog tehničkog smjera, s najmanje polovicom  radnog vremena. Od stručnjaka jedan mora imati stručnu spremu elektrotehničkog i jedan strojarskog smjera. Stručnjaci moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu.

Za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme različitog tehničkog smjera, s najmanje polovicom  radnog vremena. Od stručnjaka jedan mora imati stručnu spremu strojarskog, brodograđevnog smjera  ili  smjera fizike  a jedan kemijskog, kemijskotehnološkog ili elektrotehničkog smjera.

Za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme različitog tehničkog smjera, s najmanje polovicom  radnog vremena. Od stručnjaka jedan mora imati stručnu spremu kemijskog ili kemijskotehnološkog smjera. Stručnjaci moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu.

Pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje svih poslova zaštite na radu ako ispunjava kadrovske uvjete utvrđene za izdavanje ovlaštenja za svaki pojedini posao, s time da se smatra da ima propisani broj zaposlenih stručnjaka zaštite na radu ako ima zaposlen dovoljan broj stručnjaka zaštite na radu koji pojedinačno obzirom na stručnu spremu, smjer i radno iskustvo zadovoljavaju uvjete za obavljanje različitih poslova zaštite na radu.

Uz kadrovske uvjete pravna osoba mora raspolagati  radnim  prostorom primjereno obavljanju poslova zaštite na radu za koje traži ovlaštenje, kao i potrebnom tehničkom i mjernom opremom. Uređaji koji predstavljaju tehničku i mjernu opremu potrebnu za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu propisani su u Prilogu 1.  Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Tehnička oprema mora biti ispravno i uredno održavana, a mjerna oprema  mora biti umjerena od strane  ovlaštene pravne osobe u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Pravna osoba dužna je o tehničkoj i mjernoj opremi voditi dokumentaciju, koja mora sadržavati slijedeće podatke:

 • naziv uređaja
 • ime proizvođača
 • oznaku tipa i serijski broj
 • godinu proizvodnje
 • godinu stavljanja u uporabu
 • datum zadnjeg umjeravanja

Pravna  osoba mora ministarstvu nadležnom za rad podnositi jednom godišnje izviješće o obavljenim poslovima  zaštite na radu i to najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA  ZA RAD

Ovlaštenje se izdaje na pisani zahtjev za obavljanje svih ili samo pojedinih poslova zaštite na radu. Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se ministarstvu nadležnom za rad. Zahtjev mora sadržavati:

 • navod poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje
 • izvadak iz odgovarajućeg registra
 • dokaze o vlasništvu odnosno najmu poslovnog prostora
 • dokaze o vlasništvu odnosno najmu  tehničke i mjerne opreme s popisom opreme
 • ugovore o radu stručnjaka zaštite na radu s dokazima o stručnoj spremi, radnom iskustvu, posebnim znanjima i položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu
 • poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje

Ministar će na temelju nalaza komisije donijeti rješenje o prestanku ovlaštenja u slijedećim slučajevima:

 • ako pravna osoba u roku od godine dana od dana izdavanja ovlaštenja ne započne obavljati poslove za koje joj je izdano ovlaštenje
 • ako pravna osoba više ne ispunjava neki od uvjeta iz ovog pravilnika
 • ako je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka
 • ako pravna osoba ne podnese godišnje izvješće u propisanom roku
 • na prijedlog inspekcije rada ako se utvrdi da se poslovi   obavljaju nestručno   i suprotno važećim  propisima

 Ministarstvo vodi evidenciju izdanih ovlaštenja koja sadrži:

 • redni broj upisa
 • ime i adresu pravne  osobe
 • datum podnošenja zahtjeva
 • broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje
 • datum upisa ovlaštenja u evidenciju
 • opseg ovlaštenja
 • broj i datum rješenja o opsegu prestanka ovlaštenja