Prijavljivanje gradilišta u praksi

Prije početka bilo kakvih radova na gradilištu potrebno je:

1. GRADILIŠTE PRIJAVITI GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

Najkasnije u roku od osam (8) dana prije  početka građenja gradilište treba prijaviti građevinskoj inspekciji. Također treba obratiti pažnju na prijavu i prvi datum u građevinskom dnevniku, jer kod dolaska na gradilište inspektor obično uspoređuje datum prijave i datum u građevinskom dnevniku.

2. IZRADITI PLAN ORGANIZACIJE GRADILIŠTA

Plan mora sadržavati tekstualni dio te shemu organizacije u kojoj su prikazani pristupni putovi, privremeni razvod vode i struje, deponije materijala , ograda gradilišta, lokacija kranova (ako postoje na gradilištu)…

Klikom na dolje navedeni link, preuzmite tekstualni dio prijave gradilišta i prilagodite ga za svoje gradilište.

Plan organizacije gradilišta – tekstualni dio

3. GRADILIŠTE PRIJAVITI INSPEKCIJI RADA

Na inspekciju rada potrebno je predati, uz formular prijave i shemu organizacije gradilišta. Važno je napomenuti da je svatko od kooperanata na gradilištu dužan izvršiti prijavu, bez obzira što je gradilište prijavio glavni izvođač. Navedene prijave oslobođeni su izvođači čiji radovi traju manje od pet dana. Prijava se predaje osam dana prije početka radova, a inspektori pri dolasku na gradilište često uspoređuju datum prijave gradilišta i datum u građevinskom dnevniku.

Klikom na dolje navedeni link, preuzmite formular prijave gradilišta.

Formular prijave gradilišta

VAŽNA OBAVIJEST

U Narodni novinama br. 86/08 od 23.07.2008. godine objavljen je „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu“, te je dana 31.07.2008. godine stupio na snagu.

14.05.2009. godine na snagu je stupila primjena novog „Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima“ (NN 51/08), koji je usklađen sa „Zakonom o prostornom uređenju i gradnji“ i „Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti na radu“ (NN 86/08)

Od 14.05.2009. godine prestala je obveza prijavljivanja gradilišta od strane izvođača. Obvezu prijave preuzima investitor, prema novom pravilniku.

Od 01.08.2009. godine prema tom novom Zakonu i pravilniku Investitor će morati početi sa imenovanjem KOORDINATORA I (koordinator zaštite na radu u tijeku projektiranja) i imati izrađene planove izvođenja radova, te KOORDINATORA II (koordinator zaštite na radu u fazi izvedbe).

Klikom na dolje navedeni link, preuzmite formular prijave gradilišta.

Formular prijave gradilišta – novi

4. NA GRADILIŠTU POSTAVITI „TABLU GRADILIŠTA“

Gradilište mora biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime tvrtke, investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i naznaku  da se radi o kulturnom dobru kada je predmetna građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Klikom na dolje navedeni link, preuzmite primjer table gradilišta i prilagodite ga za svoje gradilište.

Primjer table gradilišta