Prijavljivanje gradilišta

Sukladno odredbi članka 249., Zakona o prostornom uređenju i gra­dnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), investitor je obvezan Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gra­dnje, odnosno upravnom tijelu nadležnom za poslove građenja, te građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, prijaviti početak građenja pisanim putem. Ovu obvezu investitor mora izvršiti najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja. Jednako je propisano i u slučaju nastavljanja građenja, ako je izvođe­nje građevinskih radova bilo prekinuto duže od tri mjeseca. Sukladno odredba­ma stavka 5. članka 249. istog Zakona, investitor mora u prijavi početka građenja navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

Investitori moraju paziti da uz obvezu prijavljivanja gradilišta sukladno odredba­ma Zakona o prostornom uređenju i gradnji, imaju i obvezu prijavljivanja gradili­šta sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09). Odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti na radu, propisuju investitoru obvezu prijavljivanja gradili­šta Državnom inspektoratu. Novim odredbama Zakona su propisani posebni uvjeti u svezi obveze prijavljivanja gradilišta, ali koji su različiti od onih propisanih odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno investitor je obvezan pri­javiti gradilište Državnom inspektoratu, ako se na gradilištu planira izvoditi radove opsega 500 radnik-dana i više i/ili ako se planira izvoditi posebno opasne radove.

Iznimka od prethodno opisane obveze propisana je odredbom članka 56. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu, za gradilišta na kojima radove izvodi samo jedan poslodavac. U tom slučaju je obveza prijavljivanja gradilišta na poslodavcu koji planira izvoditi radove koji traju duže od pet dana. Ovom se odredbom izravno ne propisuje izvođaču obveza prijavljivanja u slučajevima kada se izvode pose­bno opasni radovi, ali je odredbom članka 8. stavka 4. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04) preciznije propisano da je poslo­davac – izvođač obvezan prijaviti gradilište ako sam izvodi radove na gradilištu (od pripremnih radova do predaje građevine investitoru) koji traju duže od pet dana, te ako izvodi posebno opasne radove nezavisno o duži­ni njihovog trajanja.

Dakle, nije potrebno prijaviti gradilište na kojem se izvode radovi koji nisu posebno opasni radovi i koji su manjeg opsega od 500 radnik – dana i koji ujedno traju kraće od pet dana. Poslodavac – izvođač radova mora pri­javiti gradilište na kojem će sam izvoditi radove, duže od pet dana ili poseb­no opasne radove (nezavisno o opsegu i dužini trajanja radova). Investitor mora prijaviti gradilište kada će radove na gradilištu izvoditi više poslodavaca – izvođača, opsega većeg od 500 radnik – dana ili kada se izvode posebno opasni radovi (nezavisno o opsegu i dužini trajanja radova). Kada je investi­tor obvezan prijaviti gradilište, tada poslodavci – izvođači na tom gradilištu nemaju tu obvezu.

Važno je napomenuti, da se u pet dana trajanja i u opseg radova od 500 radnik – dana treba uračunati izvođenje svih radova, od početka pripremnih radova do završe­tka građevine u okviru projekta, odnosno predaje građevine investitoru. Opseg radova u jedinici mjere (radnik – dan) predstavlja zbroj radnih dana svih radnika koji će izvoditi radove na gradilištu. Posebno opasni radovi na gradilištu navedeni su u dodatku II Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili­štima, pod naslovom „Nepotpuni popis posebno opasnih radova“.

U slučajevima kada je investitor obvezan, a ne dostavi prijavu gradilišta Državnom inspektoratu, ne ažurira prijavu gradilišta, presliku prijave gradilišta ne izloži na vidno mjesto na gradilištu ili to ne učini na propisani način, propisane su prekršajne novčane kazne odredbama članka 103.a, Zakona o zaštiti na radu u iznosima od 20.000,00 do 90.000,00 kuna. Ako je investitor pravna osoba, propisana je i novčana kazna od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Odredbama članka 109. Zakona o zaštiti na radu, propisane su prekršajne novčane kazne u iznosima od 10.000,00 do 40.000,00 kuna za poslodavca i od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu poslodavca – pravne osobe, u slučajevima kada:

  • prije početka radova na privremenom radilištu nisu dostavili Državnom inspektoratu prijavu gradilišta sa svim propisanim podacima,
  • nisu ažurirali prijavu gradilišta, a nastupile su propisane okolnosti u kojima je to bio obvezan učiniti. Za slučajeve ponavljanja prekršaja propisane su novčane kazne u dvostrukim iznosima.