Procjena opasnosti – Pravilnik o izradi procjene opasnosti

Izvadak iz Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02 i 126/03)…

(čl. 1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati poslodavci te ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva pri izradi procjene opasnosti, način izrade procjene opasnosti, sadržaji obuhvaćeni procjenom te podaci na kojima se procjena mora temeljiti.

(čl. 2) Temeljem procjene opasnosti, primjenjuju se pravila zaštite na radu kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti po zaposlenike na mjestima rada i u radnom okolišu za što poslodavac osigurava sva potrebna materijalna sredstva.

(čl. 3) Obvezu izrade procjene imaju poslodavci u djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, građevinarstvu, prometu, skladištenju i vezama, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi te u drugim djelatnostima za dijelove radnog procesa u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Obvezu izrade procjene imaju obrazovne ustanove s laboratorijima i radionicama praktične nastave.

Obvezu izrade procjene opasnosti imaju i poslodavci, čija je djelatnost različita od djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka u slučajevima iz članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 59/96 i 94/96 i 114/03).

(čl. 4) U smislu odredaba ovog Pravilnika:

“Procjena opasnosti” je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka i veličine ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

“Rizik” je vjerojatnost nastanka navedenih štetnih događaja.

“Preostali rizik” je rizik od nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti i poremećaja u procesu rada preostao nakon primjene osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.

“Metoda analize rizika” je postupak kojim se može odrediti vjerojatnost nastanka štetnog događaja.

“Mjesto rada i radni okoliš” su sva mjesta i prostori pod neposrednim i posrednim nadzorom poslodavca na kojima se zaposlenici moraju nalaziti ili do kojih moraju dolaziti tijekom rada.

“Radno mjesto” je skup poslova koje obavlja zaposlenik na temelju ugovora o radu.

“Opasne radne tvari” su po zdravlje štetne, zapaljive i eksplozivne tvari.