Uređenje gradilišta

Samo gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika te sprječava­nja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Na gradilištu koje se proteže na velikim površinama (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradili­šta koji se ne mogu ograditi, moraju biti zaštićeni određenim prometnim znakovi­ma ili označeni na drugi način. Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike. Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, tj. tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru kada je građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanje uporabne dozvole. Gradilište mora imati uređenu elektrotehničku instalaciju u skladu s propisima. Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom ako Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ili propisom donesenim na temelju tog Zakona nije određeno drukčije. 

Izvođač na gradilištu mora imati:

 • rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu
 • suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu
 • akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova
 • akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera
 • rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu s idejnim odnosno glavnim projektom
 • izvedbene projekte s mišljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta koji je to u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zatražio, za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama i dopunama
 • izvješća revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano
 • građevinski dnevnik
 • dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sigurnosti prema posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku.
 • elaborat iskolčenja građevine
 • drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisi­ma propisana obveza da je izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu. 

Obrazac, uvjete i način vođenja građevinskog dnevnika na gradilištu propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika.